Δημιουργείται Εθνικό Παρατηρητήριο για τον τουρισμό