αναπτυξιακός σχεδιασμός


Δημιουργία ενός μεσομακροπρόθεσμου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης.

Το σχέδιο καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα :

  • τουριστική πολιτική και στρατηγική,
  • θεσμική οργάνωση,
  • νομοθεσία,
  • τουριστικές υποδομές και ανωδομές,
  • ανάπτυξη προϊόντων,
  • μάρκετινγκ και προώθηση.

Η πλήρης έκδοση του σχεδίου περιλαμβάνει επίσης, την προσέγγιση-αξιολόγηση των οικονομικών επιδράσεων των τουριστικών επενδύσεων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εκτίμηση-οδηγό για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις του τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.