αναπτυξιακός σχεδιασμός


Δημιουργία ενός μεσο-μακροπρόθεσμου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης.

Το σχέδιο καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα :

  • τουριστική πολιτική και στρατηγική
  • θεσμική οργάνωση
  • νομοθεσία
  • τουριστικές υποδομές και ανωδομές
  • ανάπτυξη προϊόντων
  • μάρκετινγκ και προώθηση.

Η πλήρης έκδοση του σχεδίου περιλαμβάνει επίσης, την προσέγγιση-αξιολόγηση των οικονομικών επιδράσεων των τουριστικών επενδύσεων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εκτίμηση-οδηγό για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις του τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.