θεσμική οργάνωση τουρισμού


Οι συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι οι βάσεις για την ανάπτυξη στις σύγχρονες τουριστικές οικονομίες. Ευθυγράμμιση σκοπών και κοινή πολιτική είναι οι ελάχιστα απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Παρά την κινητικότητα που παρουσιάζουν οι Κυβερνήσεις (συχνές αλλαγές των πολιτικών προϊσταμένων του τουρισμού) και την πολυφωνία του ιδιωτικού τομέα (πολλές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό ακόμα και τοπικό επίπεδο), η αποτελεσματικότητα της τουριστικής πολιτικής μπορεί να βελτιωθεί τόσο, όσο μπορεί να προχωρήσει η θεσμική οργάνωση του τουριστικού τομέα.

Η Κυβέρνηση και οι Περιφερειακές Διοικήσεις πρέπει να αποκτήσουν την κουλτούρα και να δημιουργήσουν τις δομές συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να δυναμώσει τους κλαδικούς δεσμούς και να έχει ενιαία έκφραση.

Εμείς, μπορούμε να προτείνουμε λειτουργικές δομές συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεων τους προς τον κοινό σκοπό.

Η Κυβέρνηση και οι Περιφερειακές Διοικήσεις, που έχουν την τουριστική ανάπτυξη ως προτεραιότητα, πρέπει να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες.

Οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα που αντιλαμβάνονται τη δυναμική και τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς, δεν πρέπει να περιμένουν το δημόσιο τομέα, αλλά να αναλάβουν αυτοί πρωτοβουλίες.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.