Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τουριστική προβολήΟ Δήμος Αρταίων προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την τουριστική προβολή του προορισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής συνολικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού Συμβουλίου του