Λαγός Δημήτριος


Ο Δημήτρης Γ. Λαγός είναι Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Είναι Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδιασμός, Πολιτική  και Διοίκηση Τουρισμού».

Διδάσκει (μέλος Σ.Ε.Π.) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Υπήρξε πρώην Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης (Σ.Ε.Δ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2010-2014) και μέλος της Διοίκησης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Είναι Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Διαθέτει διοικητική εμπειρία από πολύχρονη εργασία σε μεγάλο οργανισμό ως ανώτατο οικονομικό στέλεχος αυτού. Είναι συγγραφέας τριών επιστημονικών συγγραμμάτων (δύο σχετικών με τον τουρισμό και ένα με τις θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης).

Έχει 150 περίπου δημοσιεύσεις σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων σχετικά με τον τουρισμό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα Τουρισμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τουριστικής Θεωρίας και Πολιτικής, Μεθόδων Τουριστικής Ανάλυσης, Τουριστικής Οικονομίας, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.

E: d.lagos@aegean.gr